Privacyverklaring Dennenborgh
 Home    Over ons    Privacyverklaring Dennenborgh

Privacyverklaring Dennenborgh Group

Dit is de privacyverklaring van de Dennenborgh Group. Hier leest u welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Ook leest u in deze privacyverklaring wat uw rechten daarbij zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken.

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Onderaan de pagina vindt u de datum van de laatste aanpassing. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de laatste versie van onze privacyverklaring.

Wie zijn wij?
Dennenborgh Group is een handelsnaam van Dennenborgh Group B.V.

Onze contactgegevens zijn:

Dennenborgh Group B.V.
Vredehofstraat 1
3761 HA SOEST
telefoon (030) 22 50 448
e-mail info@dennenborgh.com
Internet: www.dennenborgh.com

Dennenborgh Group B.V. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 30127430

De Dennenborgh Group bestaat uit:

Nederland:

Dennenborgh Group BV
Princenhage Investments BV

met de volgende werkmaatschappijen:

Dennenborgh BV
Dennenborgh Properties BV
Haz-Bos BV
BarneBarn B.V.

Alsmede de volgende deelnemingen:

Projectontwikkeling:

AnRon Investments BV
Steinenborgh Investments BV
Buitenplaats Vijverhof BV

Internationaal:

Naamloze vennootschap K.V. België
Bass-Zand Holding CA
Rothenbach Immobilien GmbH Duitsland

De Dennenborgh Group verwerkt persoonsgegevens voor & namens haar werkmaatschappijen & deelnemingen. De Dennenborgh Group is verwerkingsverantwoordelijke voor haar werkmaatschappijen & deelnemingen en draagt derhalve het risico voortvloeiende uit de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u een opdrachtgever/-nemer van ons bent of anderszins zaken met ons onderhoudt, of omdat u of een ander deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: 

– uw naam;
– uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer);
– logboekgegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (www.dennenborgh.com), zoals browsergegevens, IP-adres, en websitebezoekgegevens;
– overige persoonsgegevens die door u actief aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door in (e-mail) correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van u. Het kan voorkomen dat ons toch bijzondere persoonsgegevens worden toegezonden. In dat geval zullen wij die gegevens verwijderen en niet verder verwerken, tenzij de wet ons anders verplicht.

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens? 
De persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij van u zelf of door partijen die handelen namens/in opdracht van u.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze werkzaamheden als beleggings-,  investerings- en ontwikkelingsmaatschappij in vastgoed te kunnen aanbieden en uitvoeren.

Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens om:
– overeenkomst(en) met u, leveranciers, beheerders en andere contractspartijen aan te gaan en uit te voeren;
– om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren;
– om uw en onze belangen te beschermen;
– u in contact te brengen met, huurders, kopers, makelaars, verkopers, tussenpersonen, beheerders en andere derden die werkzaam zijn in het vastgoed;
– u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
– onze website goed te kunnen (blijven) laten functioneren en te verbeteren.

De grondslagen voor deze verwerkingen zijn:
– uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze toestemming geeft u bij het aanmelden voor de nieuwsbrief en kunt u altijd weer intrekken;
– de wet voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen uitvoering te geven (zoals de regels met betrekking tot onze boekhouding);
– ons gerechtvaardigd belang voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om dat belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het kunnen blijven aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening zoals de exploitatie van onze beleggingen c.q. het verrichten van onze activiteiten;
– de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming? 
Dennenborgh Group maakt geen gebruik geautomatiseerde verwerkingen voor besluiten over zaken die rechtsgevolgen voor u hebben of op een andere manier aanzienlijke gevolgen voor u hebben.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens delen wij niet tenzij dit in verband met de uitoefening van onze werkzaamheden noodzakelijk is anders dan met onze groepsmaatschappijen, zoals hierboven genoemd. Bijvoorbeeld delen wij uw persoonsgegevens met aan-/verhuurmakelaars en (mogelijke) kopers van panden en hun contactpersonen. Als er een koop tot stand is gebracht delen wij uw persoonsgegevens als dat nodig is ook met andere partijen die bij de uitvoering daarvan betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de notaris.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor het aan u aanbieden van diensten en producten van die partijen.

Met partijen die in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die passende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy rechten.

Met gemeenten indien zij een beroep doen op gegevens uit (huur)overeenkomsten op grond van het Besluit Gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan partijen buiten Europa? 
Wij zijn niet van plan om uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dat veranderen, dan zullen wij u hierover informeren in deze privacyverklaring. Als wij gegevens doorgeven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat alleen doen als er passende waarborgen zijn voor de bescherming van uw privacyrechten. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij die verwerken.

– persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden bewaren wij in elk geval zolang die dienstverlening voortduurt en nog gedurende een periode van vijf jaar daarna;
– persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief, bewaren wij zolang u daarvoor bent ingeschreven;
– persoonsgegevens die wij volgens de wet moeten bewaren, zoals bijvoorbeeld voor onze administratie, bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren als dat naar ons redelijk oordeel nodig is om ons te verweren in een juridisch geschil of als wij zo een mogelijk geschil voorzien.

Welke rechten heb ik en hoe maak ik daarvan gebruik?
De privacywetgeving kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

– de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen;
– bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking te laten beperken;
– de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een door u te noemen organisatie te laten toezenden in een computerbestand;
– de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Voor de uitoefening van deze rechten of vragen daarover kunt u met ons contact opnemen. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring onder het kopje ‘Wie zijn wij?’.

Verder heeft u steeds het recht om over de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken? 
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. In een aantal gevallen verplicht de wet ons ook daartoe. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij geen opdrachten voor u uitvoeren.

Dit betekent overigens niet dat wij in dat geval voor de uitvoering van opdrachten van anderen soms wel uw persoonsgegevens zullen (moeten) verwerken. Dat zullen wij dan uiteraard alleen doen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken?
Op onze website maken wij gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gegevens uit dat bestand worden bij een volgend bezoek weer teruggestuurd.

Cookies:

NID Cookie – De meeste google gebruikers hebben een ‘voorkeuren’ cookie genaamd ‘NID’ in hun browsers. Een browser verzend deze cookie naar Google sites met de gebruiker z’n voorkeuren. Het NID cookie bevat een uniek ID, waarmee Google je voorkeuren en andere informatie onthoudt, zoals preferred language (e.g. English), hoeveel zoekresultaten je per pagina wilt zien (bijv. 10 or 20), en of je Google’s SafeSearch filter aan wilt hebben. Ook onthoudt deze voorkeuren en informatie bij het bekijken van google maps pagina’s.

OTZ Cookie – Dit is een cookie die gebruikt wordt bij google analytics. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de site gebruiken. Deze informatie wordt gebruik om rapportages aan te maken te verbetering van de website / het gebruik ervan. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, zoals bezoekersaantallen, waar bezoekers vandaan komen en pagina’s die zij bezochten.

__unam & __stid – De “__unam + __stid” cookies zijn onderdeel van de ShareThis service en monitoren “click-stream” activiteiten, bekeken webpagina’s, navigatie van pagina tot pagina, tijd gespendeerd op een pagina etc. Zie voor meer informatie: ShareThis.

Op onze website zijn dus ook knoppen (buttons) opgenomen om pagina’s te kunnen aanbevelen (liken) en delen op sociale netwerken, namelijk Twitter, Facebook, LinkedIn. Deze knoppen plaatsen cookies van die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy verklaringen van deze sociale netwerken om te weten hoe zijn met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Houdt u er daarbij rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen. U kunt cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Daarmee kunt u ook het plaatsen van deze cookies voorkomen. Als u de cookies verwijdert of de plaatsing daarvan weigert, kan het voorkomen dat bepaalde functionaliteit van onze website niet goed (meer) in uw geval.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van de Amerikaanse bedrijven YouTube en Google, als deel van de “Video” en “Analytics”-diensten. Wij gebruiken de “Analytics”-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens treft u aan bovenaan deze privacyverklaring onder het kopje ‘wie zijn wij?’

Datum: 24-05-2018